Thủ tục gia nhập làm Hội viên chính thức Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á

THỦ TỤC GIA NHẬP LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC
​TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHÂU Á

Điều lệ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á do TW. Hội nghiên cứu Đông Nam Á – Việt Nam tại quyết định  đã qui định tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có thể trở thành hội viên chính thức của Trung tâm nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á.

 Để trở thành hội viên chính thức, tổ chức quan tâm cần gửi đến Trung tâm nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á, hồ sơ đăng ký gia nhập gồm:

 1.Đơn đăng ký làm hội viên chính thức Trung tâm nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á (Theo mẫu)

  1. Giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập(bản sao có công chứng)
  2. Đăng ký kinh doanh(bản sao có công chứng)
  3. Mã số thuế doanh nghiệp(bản sao có công chứng). Tài liệu giới thiệu về doanh nghiêp (nếu có).

 Khi nhận được đơn, sẽ xét và thông báo cho tổ chức liên quan về quyết định chấp nhận. Trong vòng một tháng kể từ ngày nhận thông báo, tổ chức phải thực hiện đóng lệ phí gia nhập. Chỉ khi nào tổ chức đóng lệ phí gia nhập mới được coi là hội viên chính thức.

 Theo quyết định của Ban Chấp hành Trung tâm nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á, lệ phí hiện hành được tính như sau:

Mức lệ phí gia nhập bằng mức hội phí hằng năm, được tính căn cứ vào Quyết định của Ban Chấp Hành Trung tâm hàng năm:

- Lệ Phí năm 2020: 10.000.000 VND / 01 năm.

 Mức lệ phí gia nhập và hội phí trên có thể được điều chỉnh bởi quyết định của Ban Chấp hành Trung tâm nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á trong từng thời gian.