Quyền lợi và Nghĩa vụ khi là hội viên của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á

Quyền lợi và Nghĩa vụ khi là hội viên của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á
Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây: